Společenská odpovědnost

corporate-social-responsibility-(7)

Stabilita firmy Bossard je o vyrovnávání a balancování finančních výsledků, dodržování zásad pro zachování zdravého životního prostředí a sociální rozvoj k vytvoření těch nejlepších podmínek pro všechny zúčastněné strany.Předmětem našich úvah je

  • co nabídnout zákazníkům
  • jak obstarat produkty
  • and spolupracovat s dodavateli.

Navíc bereme v potaz rizika a příležitosti s ohledem na zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, našich sub-dodavatelů a dalších, ovlivněných našimi aktivitami. Dodržujeme normu ISO 26000, doporučení společenské zodpovědnosti. Cílem společenské odpovědnosti je přispívat k trvalému rozvoji.

Podívejte se, co ISO 26000 znamená

Bossard management

Jsme si vědomi, že organizační řízení je rozhodujícím faktorem, umožňující organizaci převzít zodpovědnost za následky svých rozhodnutí a činností s ohledem na společenskou odpovědnost. V rámci naší vlastní organizace, ale také rozšiřování našich obchodních vztahů.

Bossard dodržuje jasná pravidla pracovního prostředí, ekologického chování a dbá i na to, jaký společenský dojem vytváří. Kromě toho jsme definovali vnější potřeby, pravidla chování pro dodavatele.

Lidská práva a pracovní postupy
corporate-social-responsibility-(1)

Bossard respektuje a dodržuje lidská práva, interně v naší společnosti, stejně jako v oblastech našeho zájmu.

Distancujeme se od jakékoli nucené a dětské práce. Prosazujeme rovnoprávnost co se týče pracovních příležitostí a potlačujeme diskriminaci a zároveň tak děláme vše proti nedodržování těchto principů. Zastáváme spravedlivé a důstojné pracovní podmínky ve zdravém a bezpečném zdravotním prostředí.

Obchodní vztahy
corporate-social-responsibility-(4)

Jako společnost jsme v souladu se všemi právními povinnostmi. Kromě toho naše společnost dodržuje společenskou odpovědnost dle definice normy ISO 26000. To také znamená, že nejsme zodpovědní jen za své vlastní činy, ale také cítíme odpovědnost za vytváření našich obchodních vztahů. Zabýváme se nákupem po celém světě a naši dodavatelé musí splňovat vysoké standardy obchodní etiky, ekologického chování a pracovního zabezpečení.

Obchodujeme pouze s ohledem na lidi a životní prostředí a pravidelně sledujeme budování a udržování našich obchodních vztahů.

Dodavatelé jsou vyzýváni k podpisu Bossard dodavatelského kodexu chování, který zahrnuje pravidla pro sociální a ekologickou odpovědnost.

Provozní praxe
corporate-social-responsibility-(6)Bossard bojuje proti korupci, aktivně se zapojuje do veřejného a politického dění, spravedlivé hospodářské soutěže, respektování vlastnických práv a společensky odpovědného chování.
Naši zaměstnanci jsou školeni ohledně dodržování čestných obchodních praktik.
Péče o životní prostředí
corporate-social-responsibility-(3)

Jsme si vědomi, že veškerá naše rozhodnutí a činnosti mají vždy dopad na životní prostředí. Chráníme životní prostředí užitím našich vlastních procesů a technologií, které jsou v souladu s místními předpisy a zákony a dle normy ISO 14001.

Záležitosti ochrany životního prostředí, regionální a globální úrovně jsou vzájemně propojeny. Vyzýváme naše sub-dodavate k užívání podobných systémů, aby se snížil celkový dopad na životní prostředí.

Stále sledujeme aktuální informace ohledně látek a materiálů, které by mohli mít škodlivé účinky na člověka nebo životní prostředí. Prvky uvedené v globálních a regionálních směrnicích, jako jsou REACH, RoHS a PFOS jsou samozřejmě brány v potaz.

Začlenění komunit
corporate-social-responsibility-(2)

Bossard by rád přispěl k rozvoji společností, v níž naše společnost přímo působí. Jednáme v souladu s hodnotami Bossard a vždy respektujeme místní kulturu a legislativu.

Místní komunity jsou stejně důležité pro Bossard, stejně jako my pro ně, protože poskytujeme pracovní příležitosti, spolupracujeme s odbornými učilišti, s lidmi, kteří tam přímo žijí a pracují a se všemi dalšími zúčastněnými stranami.