Ceska-Republika

Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto je oznámení subjektu Bossard CZ s.r.o., Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno (dále jen „my“, „nás“, „nám“, „náš“, „našich“) o ochraně osobních údajů, které uvádí, na základě čeho budeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat a zpracovávat:

 • pro účely uvedené na druhé straně;
 • ·na základě vašeho souhlasu (čl. 6(1)(a) nařízení EU o ochraně osobních údajů);
 • do doby, než svůj souhlas odvoláte (což můžete kdykoli s účinností pro zpracování v budoucnu) nebo vznesete námitku proti používání vašich osobních údajů pro marketingové účely (pro odvolání vašeho souhlasu nebo vznesení námitky proti používání vašich osobních údajů použijte prosím kontaktní údaje uvedené níže).

Pro přizpůsobení informací, které vám posíláme na základě vašich voleb a zájmů (zjištění a uplatnění korelací), a abychom vám při kontaktu s vámi byli schopni lépe posloužit, využíváme pouze informace, které jste poskytli na tomto formuláři o souhlasu.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze tak dlouho, jak budete souhlasit (delší dobu uchovávání lze uplatnit v případě, že tak vyžadují právní předpisy).

O všech změnách, které v tomto oznámení o ochraně osobních údajů mohou být v budoucnu učiněny, budete informováni e-mailem. Nová změněná nebo upravená verze oznámení o ochraně osobních údajů bude platit od data, kdy vám byla odeslána.

 

Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese:

info-bcz@bossard.com

nebo poštou na adrese:

Bossard CZ s.r.o., Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno

 

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů můžete mít následující práva (která mohou být omezena dle příslušných platných vnitrostátních právních předpisů o ochraně osobních údajů). Pro uplatnění svých práv nás prosím kontaktujte, jak je uvedeno výše. Vedle níže uvedených práv máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Odvolání souhlasu: Pokud jste vyjádřili svůj souhlas s činnostmi zpracování osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Toto odvolání souhlasu nebude mít žádný vliv na zákonnost zpracování údajů před tímto odvoláním souhlasu.

   

 2. Právo na přístup k osobním údajům: Můžete mít právo získat od nás potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány, či nikoli, a pokud zpracovávány jsou, můžete požadovat přístup k těmto osobním údajům. Právo na přístup k osobním údajům zahrnuje mimo jiné informace o účelu zpracování, kategoriích příslušných osobních údajů a příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž osobní údaje byly nebo budou sděleny. Nejedná se však o právo absolutní a vaše právo na přístup k osobním údajům může být omezeno zájmy dalších osob.

  Můžete mít právo získat kopii osobních údajů, které podléhají zpracování. Za další kopie, které od nás budete požadovat, můžeme účtovat přiměřený poplatek vycházející z administrativních nákladů.

   

 3. Právo na opravu: Můžete mít právo požadovat od nás opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. V závislosti na účelu zpracování můžete mít právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

   

 4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Za určitých okolností můžete mít právo požadovat od nás, abychom vymazali osobní údaje, které se vás týkají, a naší povinností může být tyto osobní údaje vymazat.

   

 5. Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností můžete mít právo požadovat od nás, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě budou příslušné údaje označeny a můžeme je zpracovávat pouze ke konkrétním účelům.

   

 6. Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností můžete mít právo získat osobní údaje, které se vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a můžete mít právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom tomu bránili.
 7.  

 8. Právo vznést námitku: Za určitých okolností můžete mít právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací, a my můžeme být povinni vaše osobní údaje již nadále nezpracovávat. Stejné právo můžete mít v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, resp. se zpracováním, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s tímto přímým marketingem.

Danmark

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Dette er meddelelsen om beskyttelse af personoplysninger for Bossard Denmark A/S, Stamholmen 150, DK-2650 Hvidovre (“vi”, “os”), som fastlægger det grundlag, på hvilket vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

Dine personoplysninger bliver indsamlet og behandlet:

 • til formålene angivet på næste side
 • baseret på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a, i EU's generelle databeskyttelsesforordning)
 • indtil du trækker dit samtykke tilbage (hvilket kan være når som helst med virkning for fremtidig behandling) eller gør indsigelse mod brug af dine personoplysninger til markedsføringsformål (brug nedenstående kontaktoplysninger for at trække dit samtykke tilbage eller gøre indsigelse mod brug af dine personoplysninger).

For at skræddersy de oplysninger vi sender dig ud fra dine valg og interesser (identificere og anvende korrelationer), og for at kunne give dig en bedre service, når du interagerer med os, anvender vi kun de oplysninger, du har givet på denne samtykkeformular.

Dine personoplysninger behandles så længe du accepterer det (længere opbevaringsperioder kan gælde, hvis det kræves i henhold til loven).

Du vil få besked via e-mail om eventuelle ændringer, vi måtte lave i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger i fremtiden. Den nye ændrede eller rettede version af meddelelsen om beskyttelse af personoplysninger gælder fra den dato, den sendes til dig.

 

Vi kan kontaktes via e-mail på:

denmark@bossard.com

eller via post på:

Bossard Denmark A/S, Stamholmen 150, DK-2650 Hvidovre

 

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning kan du have følgende rettigheder (som kan være begrænset af den respektive gældende nationale databeskyttelseslov). For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os som angivet ovenfor. Ud over nedenstående rettigheder har du også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse:

 

 1. Tilbagekaldelse af samtykke: Hvis du har givet dit samtykke til nogen form for behandling af personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med fremtidig virkning. En sådan tilbagekaldelse påvirker ikke lovligheden af behandlingen før tilbagekaldelsen af samtykket.

   

 2. Ret til adgang: Du har muligvis ret til at få bekræftet af os, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig, og i så fald at anmode om adgang til personoplysningerne. Adgangsretten indeholder - blandt andet - oplysninger om behandlingens formål, de pågældende personoplysninger og modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til. Dette er imidlertid ikke en absolut rettighed, og andre personers interesser kan begrænse din ret til adgang.

  Du har muligvis ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. Hvis du anmoder om yderligere kopier, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger.

   

 3. Ret til rettelse: Du har muligvis ret til at få os til at rette unøjagtige personoplysninger om dig. Afhængigt af formålet med behandlingen kan du have ret til at få ufuldstændige personoplysninger fuldførte, herunder ved at afgive en supplerende erklæring.

   

 4. Ret til sletning ("ret til at blive glemt"): Under visse omstændigheder har du ret til at få os til at slette personoplysninger vedrørende dig, og vi kan være forpligtet til at slette sådanne personoplysninger.

   

 5. Ret til begrænsning af behandling: Under visse omstændigheder har du ret til at begrænse vores behandling af dine personoplysninger. I dette tilfælde vil de respektive oplysninger blive markeret, og vi må kun behandle dem til bestemte formål.

   

 6. Ret til dataportabilitet: Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de personoplysninger vedrørende dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har muligvis ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, uden at vi hindrer en sådan overførsel.

   

 7. Ret til at gøre indsigelse: Under visse omstændigheder har du ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, og vi kan være forpligtet til at ophøre med at behandle dine personoplysninger. Du kan have samme ret, med hensyn til behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, henholdsvis til behandling, herunder profilering, i det omfang det er relateret til sådan direkte markedsføring.

Deutschland

Datenschutzerklärung

Dies ist die Datenschutzerklärung von Bossard Deutschland GmbH, Max-Eyth-Str. 14, 89186 Illerrieden, Deutschland („Wir“, „Uns“), die die Grundlage für die Erhebung und die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten festlegt. Ihre personenbezogenen Daten werden wie folgt erhoben und verarbeitet:

 • für die umseitig beschriebenen Zwecke;
 • auf Grund Ihrer Einwilligung (Art. 6 (1) (a) der EU Datenschutz-Grundverordnung);
 • bis Sie Ihre Einwilligung (die jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann) oder einer Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprechen (bitte verwenden Sie die unten stehenden Kontaktdaten, um Ihre Einwilligung zu widerrufen oder einer Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen).

Um die Informationen, die wir Ihnen zusenden Ihren Entscheidungen und Interessen entsprechend zu individualisieren (Zusammenhänge zu erkennen und anzuwenden) und um Sie besser beraten zu können, wenn sie mit uns interagieren, greifen wir nur auf die von Ihnen in dieser Einwilligungserklärung bereitgestellten Informationen zurück.

Ihre personenbezogenen Daten werden so lange verarbeitet, wie Sie in die Verarbeitung einwilligen (längere Aufbewahrungsfristen sind möglich, wenn diese gesetzlichen vorgeschrieben sind).

Alle Änderungen, die wir in Zukunft an dieser Datenschutzerklärung vornehmen, werden Ihnen per E-Mail mitgeteilt. Die neue modifizierte oder geänderte Version der Datenschutzerklärung gilt ab dem Datum, an dem sie an Sie gesendet wird.

 

Sie erreichen uns per E-Mail:

datenschutz-bde@bossard.com

oder per Post:

Bossard Deutschland GmbH, Max-Eyth-Str. 14, 89186 Illerrieden, Deutschland

 

Informationen zum Datenschutzbeauftragten: 

[s.i.g.] IT MIT IQ

system informations gesellschaft mbH

Joachim Spranz

Zeppelinstrasse 5/2

D-89231 Neu-Ulm

joachim.spranz@sig-ulm.de

 

Nach den anwendbaren Datenschutzgesetzen können Ihnen gegebenenfalls folgende Rechte zustehen (die gegebenenfalls durch nationales Recht eingeschränkt sein können). Um Ihre Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte wie oben beschrieben. Zusätzlich zu den nachstehenden Rechten haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen:

 

 1. Widerruf der Einwilligung: Wenn Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten erklärt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wiederrufen. Ein solcher Widerruf hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor dem Widerruf der Einwilligung

   

 2. Recht auf Auskunft: Sie haben gegebenenfalls das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden und, falls dies der Fall ist, ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten. Das Auskunftsrecht umfasst, unter anderem, die Verarbeitungszwecke, die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden und die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt werden. Dieses Recht besteht allerdings nicht uneingeschränkt, denn die Rechte anderer Personen können Ihr Recht auf Auskunft beschränken.

   

  Sie haben gegebenenfalls. das Recht eine Kopie der personenbezogenen Daten, die von uns verarbeitet werden zu erhalten. Für weitere von Ihnen verlangte Kopien, erheben wir gegebenenfalls. eine auf Grundlage der Verwaltungskosten berechnete angemessene Gebühr.

   

 3. Recht auf Berichtigung: Sie haben gegebenenfalls das Recht, die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten, auch mittels einer ergänzenden Erklärung, zu verlangen.

   

 4. Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“): Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten gelöscht werden und wir verpflichtet sind, personenbezogene Daten zu löschen.

   

 5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. In diesem Fall werden die entsprechenden Daten markiert und von uns nur für bestimmte Zwecke verarbeitet.

   

 6. Recht auf Datenübertragbarkeit: Unter bestimmten Voraussetzungen, haben Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben das Recht, diese Daten einer anderen Gesellschaft ohne Behinderung durch uns zu übermitteln.

   

 7. Widerspruchsrecht: Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder wenn personenbezogene Daten zum Zweck der Direktwerbung verwendet wird, jederzeit gegen unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen und wir können verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten nicht länger zu verarbeiten. Zusätzlich können Sie ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung bzw. in Bezug auf die Verarbeitung einschließlich der Profilbildung haben, soweit diese im Zusammenhang mit Direktwerbung steht.

 

España

Declaración de privacidad

Esta es la declaración de privacidad de Bossard Spain S.A., SC Trade Center, Av. de les Corts Catalanes, 8 Spain-08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) (en adelante, «nosotros», «nos»), que establece la base sobre la que se recogen y tratan sus datos personales.

Se recogen y tratan sus datos personales atendiendo a las siguientes condiciones:

 • para los fines indicados al dorso;
 • en base a su consentimiento (art. 6 [1] [a] del Reglamento general de protección de datos de la UE);
 • hasta que retire su consentimiento (lo que puede hacer en cualquier momento y con efecto sobre tratamientos futuros) o se oponga al uso de sus datos personales para fines de mercadotecnia (utilice los datos de contacto indicados abajo para retirar su consentimiento u oponerse al uso de sus datos personales).

Para personalizar la información que le enviamos basándonos en sus elecciones e intereses (identificación y aplicación de correlaciones) y para atenderle mejor cuando interactúe con nosotros, solo nos basamos en información que usted nos haya facilitado a través de este formulario de consentimiento.

Sus datos personales se tratarán mientras usted dé su consentimiento para ello (pueden aplicarse periodos de retención más largos si la legislación lo exige).

Cualquier modificación que llevemos a cabo en el futuro en la presente declaración de privacidad le será notificada por correo electrónico; la nueva versión modificada de la declaración de privacidad tendrá validez a partir de la fecha en que le fue enviada.

 

Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico:

spain@bossard.com

o por correo postal:

Bossard Spain S.A., SC Trade Center, Av. de les Corts Catalanes, 8 Spain-08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

 

De conformidad con la legislación vigente relativa a la protección de datos, usted puede ejercer los siguientes derechos (que podrían ser limitados conforme a la correspondiente legislación nacional vigente relativa a la protección de datos). Para ejercer sus derechos, póngase en contacto con nosotros por los medios indicados más arriba. Además de los derechos relacionados más abajo, usted también tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control de protección de datos:

 

 1. Retirada del consentimiento: si usted ha declarado su consentimiento para cualquiera de las actividades relacionadas con el tratamiento de los datos personales, puede retirar dicho consentimiento en cualquier momento y con efecto futuro; una retirada como la mencionada arriba no afectará a la licitud del tratamiento llevado a cabo antes de retirar el consentimiento.

   

 2. Derecho de acceso: tiene derecho a obtener de nosotros una confirmación sobre si se tratan o no datos personales que le incumban a usted y, si procede, a solicitar el acceso a los datos personales. El derecho de acceso incluye, entre otros aspectos, información sobre los fines del tratamiento, las categorías de los datos personales y los destinatarios o categorías de los destinatarios a los que se hayan comunicado o comunicarán los datos personales; no obstante, este derecho no es absoluto y los intereses de otras personas pueden limitar su derecho de acceso.

  Usted tiene derecho a obtener una copia de los datos personales tratados. Si solicita copias adicionales, podemos cobrarle un canon razonable en función de los costes administrativos a los que se haga frente.

   

 3. Derecho de rectificación: usted tiene derecho a obtener de nosotros una rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, usted tiene derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

   

 4. Derecho de supresión («el derecho al olvido»): en determinadas circunstancias, usted tiene derecho a obtener de nosotros la supresión de los datos personales que le conciernan y nosotros estaremos obligados a suprimir dichos datos personales.

   

 5. Derecho a la limitación del tratamiento: en determinadas circunstancias, usted tiene derecho a obtener de nosotros la limitación del tratamiento de sus datos personales; en tal caso, se marcan los datos correspondientes y solo podremos tratarlos para fines determinados.

   

 6. Derecho a la portabilidad de los datos: en determinadas circunstancias, usted tiene derecho a recibir los datos personales que le incumban, que nos haya facilitado en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otra entidad sin que podamos impedirlo.

   

 7. Derecho de oposición: en determinadas circunstancias, usted tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean tratados por nosotros y dejaremos de tratarlos. Usted tiene el mismo derecho en relación con el tratamiento de sus datos personales para fines de mercadotecnia directa, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia directa.

France

Politique de confidentialité

Ce document est la politique de confidentialité de Bossard France S.A.S, 14, rue des Tuileries, BP 84623 Souffelweyersheim, France (« nous ») établissant les bases de la collecte et du traitement de vos données à caractère personnel.

Vos données à caractère personnel seront collectées et traitées :

 • aux fins indiquées au verso ;
 • sur la base de votre consentement (art. 6 alinéa 1 point a du Règlement général sur la protection des données de l’UE) ;
 • jusqu’à ce que vous retiriez votre consentement (ce que vous pouvez faire à tout moment, avec effet sur le traitement futur) ou vous opposiez à l’utilisation de vos données à caractère personnel à des fins de prospection (veuillez utiliser les coordonnées indiquées ci-dessous pour retirer votre consentement ou vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel).

Pour adapter les informations que nous vous envoyons en fonction de vos choix et intérêts (identifier et appliquer des corrélations) et pour mieux vous servir lorsque vous interagissez avec nous, nous dépendons des informations que vous nous fournissez dans ce formulaire de consentement.

Vos données à caractère personnel seront traitées aussi longtemps que vous nous accorderez votre consentement pour le faire (des durées de conservation plus longues peuvent être imposées par la loi).

À l’avenir, vous serez averti(e) de toute modification de la présente politique de confidentialité par e-mail. La nouvelle version modifiée ou amendée de la politique de confidentialité s’appliquera dès la date à laquelle elle vous aura été envoyée.

Vous pouvez nous contacter par e-mail à l’adresse suivante :

france@bossard.com

ou par courrier postal à l’adresse suivante : Bossard France S.A.S, 14, rue des Tuileries, BP 84623 Souffelweyersheim, France

 

Conformément à la législation en vigueur sur la protection des données, vous disposez des droits suivants (ces droits pouvant être limités par les législations nationales sur la protection des données applicables). Pour exercer vos droits, veuillez nous contacter comme indiqué ci-dessus. Outre les droits listés ci-dessous, vous avez également le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle :

 

 

 1. Retrait du consentement : Si vous avez accordé votre consentement pour que vos données à caractères personnelles puissent être traitées, vous pouvez retirer ce consentement à tout moment, avec effet pour l’avenir. Un tel retrait ne modifie en rien la légalité du traitement des données effectué avant le retrait du consentement.

   

 2. Droit d’accès : Vous avez le droit d’exiger que nous vous confirmions que des données à caractère personnel vous concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, d’exiger l'accès aux dites données à caractère personnel. Le droit d’accès inclut – entre autres – des informations sur les objectifs du traitement des données, les catégories de données à caractère personnel concernées et les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront divulguées. Il ne s’agit néanmoins pas d’un droit absolu et les intérêts d’autres personnes peuvent restreindre votre droit d’accès.

  Vous avez le droit d’obtenir une copie des données à caractère personnel traitées. Pour toute autre copie que vous nous demanderez, nous pourrons vous facturer des frais raisonnables au titre des coûts administratifs.

   

 3. Droit de rectification : Vous avez le droit d’exiger de nous une rectification des données à caractère personnel erronées vous concernant. En fonction des objectifs de traitement, vous pouvez exiger que vos données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration supplémentaire.

   

 4. Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») : Dans certaines circonstances, vous avez le droit d’obtenir de nous l’effacement des données à caractère personnel vous concernant, et nous aurons l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel.

   

 5. Droit à la limitation du traitement : Dans certaines circonstances, vous avez le droit d’obtenir de nous la limitation du traitement de vos données à caractère personnel. Dans ce cas, les données correspondantes seront marquées et ne pourront être traitées qu’à certaines fins.

   

 6. Droit à la portabilité des données : Dans certaines circonstances, vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel vous concernant que vous nous avez fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et avez le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que nous y fassions obstacle.

   

 7. Droit d'opposition : Dans certaines circonstances, vous avez le droit, à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel vous concernant par nos soins, et nous pourrions être tenus de cesser le traitement de vos données à caractère personnel. Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel à des fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.

Italia

Informativa sulla Privacy

Informativa sulla privacy di Bossard Italia S.r.l., Via Pablo Picasso 36, 20025 Legnano (MI), Italia (in seguito “noi”, “ci”), che definisce le modalità della raccolta e del trattamento dei dati personali dell'interessato.

I dati personali dell’interessato saranno raccolti e trattati:

 • per le finalità indicate a tergo;
 • dietro consenso dell’interessato conformemente (all’art. 6 (1) (a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea);
 • fino alla revoca del consenso da parte dell’interessato (che può avvenire in qualsiasi momento con effetto immediato) o, in caso di sua opposizione all’utilizzo dei propri dati personali a scopo di marketing (si prega di utilizzare i dati di contatto sotto indicati per revocare il proprio consenso o per opporsi all'utilizzo dei propri dati personali).

Per inviare informazioni mirate basate sull’analisi delle scelte e degli interessi dell’interessato (identificazione e applicazione di correlazioni) e per offrire un servizio migliore all’interessato che interagisce con noi, ci basiamo esclusivamente sulle informazioni fornite dallo stesso attraverso questo modulo di consenso.

I dati personali saranno trattati per tutto il tempo in cui l’interessato lo acconsente (se previsto dalla legge, è possibile che si applichino periodi di conservazione più lunghi).

Qualsiasi modifica da noi apportata alla presente Informativa sulla Privacy sarà comunicata in futuro all’interessato via e-mail. La nuova versione modificata o emendata della Informativa sulla Privacy troverà applicazione dalla data di invio all’interessato.

 

L’interessato può mettersi in contatto con noi tramite e-mail scrivendo a:

bossarditalia@bossard.com

o per posta utilizzando il seguente recapito postale: Bossard Italia S.r.l., Via Pablo Picasso 36, 20025 Legnano (MI), Ital].

 

In conformità alla legge applicata sulla protezione dei dati, l'interessato può avvalersi dei seguenti diritti (che possono essere limitati ai sensi della legge nazionale applicata in materia di protezione dei dati). Al fine di esercitare i propri diritti, si prega l’interessato di prendere contatto con noi secondo le modalità sopra descritte. In aggiunta ai diritti sotto indicati, l’interessato può presentare un reclamo all’autorità di controllo in materia di protezione dei dati:

 

 1. Revoca del consenso: se l’interessato ha espresso il suo consenso riguardo a qualsiasi attività di trattamento dei dati personali, lo può revocare in qualsiasi momento con effetto immediato. Tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento dei dati antecedente alla revoca del consenso.

   

 2. Diritto di accesso: l’interessato ha diritto a ricevere da parte nostra la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di richiederne l'accesso. Il diritto di accesso comprende, tra l'altro, informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati personali interessate e i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati personali sono stati o saranno comunicati. Tuttavia non si tratta di un diritto assoluto e la tutela degli interessi di altre persone può limitare il diritto di accesso dell’interessato.

  L’interessato ha diritto di richiedere e ottenere una copia dei dati personali oggetto del trattamento. Nel caso l’interessato richieda altre copie, ci riserviamo l’addebito di un costo ragionevole basato sui diritti amministrativi.

   

 3. Diritto di rettifica: l’interessato ha diritto alla rettifica da parte nostra di dati personali inesatti che lo riguardano. In base alla finalità del trattamento, all’interessato spetta il diritto di richiedere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche mediante una dichiarazione supplementare.

   

 4. Diritto di cancellazione ("diritto all’oblio"): in determinate circostanze, l’interessato ci può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali e a noi spetta l’obbligo di cancellare detti dati.

   

 5. Diritto alla limitazione del trattamento: in determinate circostanze, l’interessato ci può richiedere una limitazione del trattamento dei suoi dati personali. In questo caso i relativi dati saranno contrassegnati e li potremo trattare solo per determinate finalità.

   

 6. Diritto alla portabilità dei dati: in determinate circostanze, l’interessato può richiedere di ricevere i dati personali che lo riguardano e che ci ha messo a disposizione, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. L’interessato può trasmettere questi dati a un'altra entità senza impedimenti da parte nostra.
 7.  

 8. Diritto di opposizione: in determinate circostanze, l’interessato, per motivi legati alla sua situazione particolare, ha diritto ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra e ci può chiedere di non trattarli più. L’interessato può avvalersi dello stesso diritto per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali per scopi di marketing diretto, con riguardo al trattamento, compresa la creazione del profilo nella misura in cui la stessa è correlata al marketing diretto.

Polska

Polityka prywatności

Niniejszy dokument zawiera politykę prywatności firmy Bossard Poland Sp. z o.o. (dalej jako „my”, „nas”), w której określone są zasady gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane:

 • do celów określonych na odwrocie;
 • na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych);
 • o ile nie wycofają Państwo swojej zgody (mogą Państwo wycofać ją w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość) lub nie wniosą sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych do celów marketingowych (w celu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy użyć poniższych danych kontaktowych).

Informacje przekazane przez Państwa w formularzu zgody wykorzystujemy wyłącznie po to, aby usprawnić naszą komunikację z Państwem oraz dostosować nasz przekaz do Państwa wyborów i zainteresowań.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą Państwo wyrażać na to zgodę (dłuższy okres przechowywania danych może mieć zastosowanie, jeśli wymagają tego przepisy prawa).

O wszelkich przyszłych zmianach niniejszej Polityki prywatności będziemy informować Państwa drogą e-mailową. Nowa wersja Polityki prywatności ze zmianami będzie obowiązywała od dnia, w którym zostanie Państwu przesłana.

Można kontaktować się z nami e-mailowo pod adresem poland@bossard.com lub drogą pocztową: Bossard Poland Sp. z o.o., Warszawska 181, 26-600 Radom.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych przysługują Państwu poniżej wymienione prawa (które mogą zostać ograniczone na podstawie właściwych przepisów krajowych o ochronie danych). Aby skorzystać z tych praw, prosimy skontaktować się z nami na w/w adres lub adres e-mail. Oprócz n/w praw mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych.

 

 1. Wycofanie zgody: Jeśli wyrazili Państwo zgodę na wszelkie czynności związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać ją ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   

 2. Prawo dostępu: Mogą Państwo zażądać od nas potwierdzenia, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce, wówczas mogą Państwo zażądać dostępu do danych osobowych. Prawo dostępu obejmuje informacje dotyczące między innymi: celów przetwarzania danych, kategorii danych osobowych oraz odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Prawo dostępu nie jest jednak prawem bezwzględnym i mogą je ograniczać interesy innych osób.


  Mają Państwo
  prawo do uzyskania jednej bezpłatnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie możemy pobrać opłatę administracyjną.

   

 3. Prawo do sprostowania danych: Mają Państwo prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które Państwa dotyczą. W zależności od celów przetwarzania, mogą Państwo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie oświadczenia uzupełniającego.

   

 4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, a my mamy obowiązek usunąć te dane.

   

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W takim przypadku odpowiednie dane zostaną oznaczone i będziemy mogli je przetwarzać tylko w określonych celach.

   

 6. Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe, które Państwa dotyczą i które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

   

 7. Prawo do sprzeciwu: W pewnych okolicznościach przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu (ze względów związanych z Państwa konkretną sytuacją) wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych i mogą Państwo od nas zażądać zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu takie same prawo w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim takie przetwarzanie ma związek z marketingiem bezpośrednim.

Österreich

Datenschutzerklärung

Dies ist die Datenschutzerklärung von Bossard Austria Ges.m.b.H., Concorde Business Park 2/F/15, A-2320 Schwechat („Wir“, „Uns“), die die Grundlage für die Erhebung und die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten festlegt. Ihre personenbezogenen Daten werden wie folgt erhoben und verarbeitet:

 • für die umseitig beschriebenen Zwecke;
 • auf Grund Ihrer Einwilligung (Art. 6 (1) (a) der EU Datenschutz-Grundverordnung);
 • bis Sie Ihre Einwilligung (die jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann) oder einer Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprechen (bitte verwenden Sie die unten stehenden Kontaktdaten, um Ihre Einwilligung zu widerrufen oder einer Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen).

Um die Informationen, die wir Ihnen zusenden Ihren Entscheidungen und Interessen entsprechend zu individualisieren (Zusammenhänge zu erkennen und anzuwenden) und um Sie besser beraten zu können, wenn sie mit uns interagieren, greifen wir nur auf die von Ihnen in dieser Einwilligungserklärung bereitgestellten Informationen zurück.

Ihre personenbezogenen Daten werden so lange verarbeitet, wie Sie in die Verarbeitung einwilligen (längere Aufbewahrungsfristen sind möglich, wenn diese gesetzlichen vorgeschrieben sind).

Alle Änderungen, die wir in Zukunft an dieser Datenschutzerklärung vornehmen, werden Ihnen per E-Mail mitgeteilt. Die neue modifizierte oder geänderte Version der Datenschutzerklärung gilt ab dem Datum, an dem sie an Sie gesendet wird.

Sie erreichen uns per E-Mail: austria@bossard.com oder per Post:
Bossard Austria Ges.m.b.H., Concorde Business Park 2/F/15, A-2320 Schwechat

 

Nach den anwendbaren Datenschutzgesetzen können Ihnen gegebenenfalls folgende Rechte zustehen (die gegebenenfalls durch nationales Recht eingeschränkt sein können). Um Ihre Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte wie oben beschrieben. Zusätzlich zu den nachstehenden Rechten haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen:

 

 1. Widerruf der Einwilligung: Wenn Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten erklärt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wiederrufen. Ein solcher Widerruf hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor dem Widerruf der Einwilligung

   

 2. Recht auf Auskunft: Sie haben gegebenenfalls das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden und, falls dies der Fall ist, ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten. Das Auskunftsrecht umfasst, unter anderem, die Verarbeitungszwecke, die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden und die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt werden. Dieses Recht besteht allerdings nicht uneingeschränkt, denn die Rechte anderer Personen können Ihr Recht auf Auskunft beschränken.

  Sie haben gegebenenfalls. das Recht eine Kopie der personenbezogenen Daten, die von uns verarbeitet werden zu erhalten. Für weitere von Ihnen verlangte Kopien, erheben wir gegebenenfalls. eine auf Grundlage der Verwaltungskosten berechnete angemessene Gebühr.

   

 3. Recht auf Berichtigung: Sie haben gegebenenfalls das Recht, die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten, auch mittels einer ergänzenden Erklärung, zu verlangen.

   

 4. Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“): Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten gelöscht werden und wir verpflichtet sind, personenbezogene Daten zu löschen.

   

 5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. In diesem Fall werden die entsprechenden Daten markiert und von uns nur für bestimmte Zwecke verarbeitet.

   

 6. Recht auf Datenübertragbarkeit: Unter bestimmten Voraussetzungen, haben Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben das Recht, diese Daten einer anderen Gesellschaft ohne Behinderung durch uns zu übermitteln.
 7.  

 8. Widerspruchsrecht: Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder wenn personenbezogene Daten zum Zweck der Direktwerbung verwendet wird, jederzeit gegen unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen und wir können verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten nicht länger zu verarbeiten. Zusätzlich können Sie ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung bzw. in Bezug auf die Verarbeitung einschließlich der Profilbildung haben, soweit diese im Zusammenhang mit Direktwerbung steht.

Schweiz

Datenschutzerklärung

Dies ist die Datenschutzerklärung von Bossard AG

Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, Schweiz („Wir“, „Uns“), die die Grundlage für die Erhebung und die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten festlegt. Ihre personenbezogenen Daten werden wie folgt erhoben und verarbeitet:

 • für die umseitig beschriebenen Zwecke;
 • auf Grund Ihrer Einwilligung (Art. 6 (1) (a) der EU Datenschutz-Grundverordnung);
 • bis Sie Ihre Einwilligung (die jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann) oder einer Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprechen (bitte verwenden Sie die unten stehenden Kontaktdaten, um Ihre Einwilligung zu widerrufen oder einer Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen).

Um die Informationen, die wir Ihnen zusenden Ihren Entscheidungen und Interessen entsprechend zu individualisieren (Zusammenhänge zu erkennen und anzuwenden) und um Sie besser beraten zu können, wenn sie mit uns interagieren, greifen wir nur auf die von Ihnen in dieser Einwilligungserklärung bereitgestellten Informationen zurück.

Ihre personenbezogenen Daten werden so lange verarbeitet, wie Sie in die Verarbeitung einwilligen (längere Aufbewahrungsfristen sind möglich, wenn diese gesetzlichen vorgeschrieben sind).

Alle Änderungen, die wir in Zukunft an dieser Datenschutzerklärung vornehmen, werden Ihnen per E-Mail mitgeteilt. Die neue modifizierte oder geänderte Version der Datenschutzerklärung gilt ab dem Datum, an dem sie an Sie gesendet wird.

 

Sie erreichen uns per E-Mail:

bossard@bossard.com

oder per Post:

Bossard AG, Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, Schweiz

 

Nach den anwendbaren Datenschutzgesetzen können Ihnen gegebenenfalls folgende Rechte zustehen (die gegebenenfalls durch nationales Recht eingeschränkt sein können). Um Ihre Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte wie oben beschrieben. Zusätzlich zu den nachstehenden Rechten haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen:

 

 1. Widerruf der Einwilligung: Wenn Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten erklärt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wiederrufen. Ein solcher Widerruf hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor dem Widerruf der Einwilligung

   

 2. Recht auf Auskunft: Sie haben gegebenenfalls das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden und, falls dies der Fall ist, ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten. Das Auskunftsrecht umfasst, unter anderem, die Verarbeitungszwecke, die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden und die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt werden. Dieses Recht besteht allerdings nicht uneingeschränkt, denn die Rechte anderer Personen können Ihr Recht auf Auskunft beschränken.

   

  Sie haben gegebenenfalls. das Recht eine Kopie der personenbezogenen Daten, die von uns verarbeitet werden zu erhalten. Für weitere von Ihnen verlangte Kopien, erheben wir gegebenenfalls. eine auf Grundlage der Verwaltungskosten berechnete angemessene Gebühr.

   

 3. Recht auf Berichtigung: Sie haben gegebenenfalls das Recht, die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten, auch mittels einer ergänzenden Erklärung, zu verlangen.

   

 4. Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“): Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten gelöscht werden und wir verpflichtet sind, personenbezogene Daten zu löschen.

   

 5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. In diesem Fall werden die entsprechenden Daten markiert und von uns nur für bestimmte Zwecke verarbeitet.

   

 6. Recht auf Datenübertragbarkeit: Unter bestimmten Voraussetzungen, haben Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben das Recht, diese Daten einer anderen Gesellschaft ohne Behinderung durch uns zu übermitteln.

   

 7. Widerspruchsrecht: Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder wenn personenbezogene Daten zum Zweck der Direktwerbung verwendet wird, jederzeit gegen unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen und wir können verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten nicht länger zu verarbeiten. Zusätzlich können Sie ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung bzw. in Bezug auf die Verarbeitung einschließlich der Profilbildung haben, soweit diese im Zusammenhang mit Direktwerbung steht.

Sweden

Integritetsmeddelande

Detta är integritetsmeddelandet för Bossard Sweden AB, Limhamnsgårdens Allé 35, Sweden-216 16 Malmö (”Vi”, ”Oss”) där vi förklarar grunderna för vår insamling och behandling av dina personuppgifter.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter:

 • för de ändamål som finns angivna på nästa sida;
 • baserat på ditt samtycke (art. 6 (1) (a)för EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning);
 • tills du återkallar ditt samtycke (vilket kan vara när som helst avseende framtida behandling) eller invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte (fyll i de nedanstående kontaktuppgifterna för att återkalla ditt samtycke eller invända mot att vi använder oss av dina personuppgifter).

Vi skräddarsyr de upplysningar som vi skickar till dig utifrån de val som du har gjort och dina intressen (identifiering och tillämpning av korrelationer) för att kunna ge dig bättre service när du interagerar med oss och därför förlitar vi oss på de uppgifter som du anger i det här samtyckesformuläret.

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du samtycker till det (ibland kan lagen påbjuda att man måste lagra uppgifterna en längre tid).

När vi ändrar något i det här integritetsmeddelandet blir du framgent underrättad via e-post. Det nya modifierade eller ändade integritetsmeddelandet börjar gälla från det datum när det skickas till dig.

 

Du kan kontakta oss via e-post på.

sweden@bossard.com

eller genom att skicka ett brev till oss på:

Bossard Sweden AB, Limhamnsgårdens Allé 35, Sweden-216 16 Malmö

 

Enligt tillämplig lagstiftning om skydd av uppgifter åtnjuter du möjligen de nedanstående rättigheterna (vilka kan vara begränsade enligt de olika tillämpliga nationella lagarna om skydd av uppgifter). Kontakta oss enligt den ovanstående information för att utnyttja dina rättigheter. Förutom de nedanstående rättigheterna har du också rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter:

 

 1. Återkallande av samtycke: Om du har gett ditt samtycke till aktiviteter där dina personuppgifter behandlas får du när som helst återkalla samtycket avseende framtiden. Om man väljer att återkalla sitt samtycke påverkas inte lagligheten i behandlingen innan samtycket återkallades.

   

 2. Rätt att få åtkomst: Det kan hända att du har rätt att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som gäller dig eller inte, och om så är fallet, begära åtkomst till personuppgifterna. Rätten till åtkomst innefattar – bland annat – upplysningar om syftena med behandlingen, de berörda uppgiftskategorierna, mottagarna eller mottagarkategorierna som personuppgifterna har röjts för eller kommer att röjas för. Detta är likväl inte en absolut rättighet och din rätt till åtkomst kan begränsas på grund av andra individers intressen.

  Det kan hända att du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som är underställda behandling. Om du begär ut ytterligare kopior kan det hända att vi lägger på en skälig avgift för de administrativa kostnaderna.

   

 3. Rätt att rätta till: Det kan hända att du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade av oss. Beroende på syftena med behandlingen kan det hända att du har rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, inklusive genom att du skickar ett kompletterande meddelande.

   

 4. Rätt att radera (”rätt att bli bortglömd”): Under vissa omständigheter kan det hända att du har rätt att få dina personuppgifter raderade av oss och det är möjligt att vi kan bli tvungna att radera den här typen av personuppgifter.

   

 5. Rätt till begränsad behandling: Under vissa omständigheter kan det hända att du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad av oss. Om så är fallet markeras lämpliga uppgifter och dessa får endast behandlas av oss för särskilda ändamål.

   

 6. Rätten till uppgifternas portabilitet: Under vissa omständigheter kan det hända att du har rätt att få de personuppgifter som gäller dig, och som du har skickat in till oss, i ett strukturerat, och ofta förekommande maskinläsbart format och det är möjligt att du har rätt att överföra uppgifterna till en annan enhet utan hinder av oss.

   

 7. Rätt att invända: Under vissa omständigheter kan du när som helst ha rätt att invända, på grund av skäl som har att göra med just din situation, mot att vi behandlar dina personuppgifter och vi kanske inte får fortsätta att behandla dina personuppgifter. Det är möjligt att du åtnjuter samma rätt för behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte eller för behandling, inklusive i samma utsträckning som vid behandling i marknadsföringssyfte.

Other countries

Privacy Notice

This is the Privacy Notice of Bossard AG, Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, Switzerland (“We”, “Us”), which sets out the basis on which we will collect and process your personal data.

Your personal data will be collected and processed:

 • for the purposes indicated overleaf;
 • based on your consent (Art. 6 (1) (a) of the EU General Data Protection Regulation);
 • until you withdraw your consent (which may be anytime, with effect for future processing) or object to a use of your personal data for marketing purposes (please use the below contact details to withdraw your consent or object to a use of your personal data).

To tailor the information we send you based on your choices and interests (identify and apply correlations) and to serve you better when you interact with us, we only rely on the information provided by you on this consent form.

Your personal data will be processed for as long as you consent to it (longer retention periods may apply if required by law).

Any changes we may make to this Privacy Notice in the future will be notified to you by email. The new modified or amended version of the Privacy Notice will apply from the date it is sent to you.

 

We can be contacted by email at:

bossard@bossard.com

or by postal mail at:

Bossard AG, Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, Switzerland

 

Pursuant to applicable data protection law you may have the following rights (which might be limited under the respective applicable national data protection law). To exercise your rights please contact us as stated above. In addition to the below rights, you also have the right to lodge a complaint with a data protection supervisory authority:

 

 1. Withdrawal of consent: If you have declared your consent for any personal data processing activities, you can withdraw this consent at any time with future effect. Such a withdrawal will not affect the lawfulness of the processing prior to the consent withdrawal.

   

 2. Right of access: You may have the right to obtain from us confirmation as to whether or not personal data concerning you is processed, and, where that is the case, to request access to the personal data. The access right includes – inter alia – information on the purposes of the processing, the categories of personal data concerned, and the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed. However, this is not an absolute right and the interests of other individuals may restrict your right of access.


  You may have the right to obtain a copy of the personal data undergoing processing. For further copies requested by you, we may charge a reasonable fee based on administrative costs.

   

 3. Right to rectification: You may have the right to obtain from us the rectification of inaccurate personal data concerning you. Depending on the purposes of the processing, you may have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

   

 4. Right to erasure ("right to be forgotten"): Under certain circumstances, you may have the right to obtain from us the erasure of personal data concerning you and we may be obliged to erase such personal data.

   

 5. Right to restriction of processing: Under certain circumstances, you may have the right to obtain from us restriction of processing your personal data. In this case, the respective data will be marked and may only be processed by us for certain purposes.

   

 6. Right to data portability: Under certain circumstances, you may have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format and you may have the right to transmit those data to another entity without hindrance from us.

   

 7. Right to object: Under certain circumstances, you may have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to the processing of your personal data by us and we can be required to no longer process your personal data. You may have the same right with regard to the processing of your personal data for direct marketing purposes, respectively to the processing, including profiling to the extent that same is related to such direct marketing.

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.