Kontakt
0

Indkøbskurv indlæses


Prisoplysninger i indkøbskurven

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Global

EN

Start med at skrive for at få forslag

Forslag indlæses

Søgeforslag

Produktkategorier

Produktforslag

Bemærkninger om brug

Vigtigt! Rigtig brug af produkterne vist i vores katalog kræver professionel viden. Særligt viden (eller erfaring fra applikationer) om standarder (eksempelvis DIN / ISO) refereret i vores katalog er nødvendig.

Tilbageværende risici

På trods af alle trufne forholdsregler skal man være opmærksom på tilbageværende risici. Nogle af disse potentielle, ikke åbenlyse farer, forklares i det følgende (listen er ikke endelig).

Befæstelseselementer ≥ 10.9 og indsatshærdede med en galvanisk overfladebehandling: Risiko for brintskørhed!
Reduktion af risikoen for brintskørhed (ISO 4042)
Ved galvaniske overfladebehandlede befæstelseselementer i stål, hårdhed på ≥ 360 HV og under trækspænding, eksisterer en risiko for svigt af samlingen pga. brintskørhed. En varmebehandling af befæstelseselementerne, f.eks. efter afsyring eller efter overfladebehandling, reducerer faren for brintskørhed. En fuldstændig eliminering af faren for brintskørhed kan ikke garanteres. Hvis risikoen for brintskørhed skal reduceres, skal andre overfladebehandlinger overvejes. For sikkerhedsbærende befæstelseselementer bør der derfor vælges alternative korrosionsbeskyttelses- og overfladebehandlinger, som f.eks. uorganisk zinkoverfladebehandling, mekanisk forzinkning eller brug af rust- og syrefast stål.

Befæstelser af fjederstål ≥ 360 HV el-forzinket: Fare for brintskørhed!
Befæstelseselementer af fjederstål kan, hvor det fabrikationsteknisk er muligt, også fås med uorganisk eller mekanisk overfladebehandling. Hvis sandsynligheden for brintskørhed skal reduceres, skal disse overfladebehandlinger overvejes.

Befæstelseselementer af martensitisk rustfast stål: Risiko for spændingskorrosion!
Korrekt brug af martensitisk rustfast stål
(f.eks. 1.4110, 1.4116, 1.4122, modificerede martensitiske materialer, …) Martensitisk rustfast stål adskiller sig fra austenitisk rustfast stål ved at have højere hårdhed og styrke. Martensitisk rustfast stål anvendes typisk i låseringe, skiver og borskruer. Materialet kan ødelægges som følge af spændingskorrosion eller skørhed på grund af brintoptagelse. Hvis materialerne udsættes for meget aggressive omgivelser, som havklima, høj luftfugtighed, brug af vaskemidler, høj temperatur og ætsende gasser osv., er austenitisk rustfast stål at foretrække. Desuden har martensitisk stål en lavere korrosionsbestandighed end austenitisk CrNi stål.

Korrekt håndtering, transport og brug af kemisk-tekniske produkter forudsætter kendskab til gældende love.
Farlige stoffer kræver særlige forholdsregler for at beskytte mennesker og miljø. Ved brug af kemisk-tekniske produkter skal kontakt med øjne, hud og slimhinder undgås. Det anbefales at bære beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker. Øjeskyllesudstyr bør være tilgængeligt. Dampe opstået ved brug bør ikke indåndes i længere tid eller i høj koncentration. Tilstrækkelig ventilation af arbejdspladsen skal sikres. Det angivne blandingsforhold skal overholdes nøje. Supplerende mærkning af produktet og supplerende dokumentation understøtter korrekt anvendelse.

For giftige stoffer: Overhold altid forholdsregler og advarsler på emballagen.

Vær opmærksom på sikkerhedsdatablade leveret af kemisk producent, og overhold de forebyggende sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet heri.

Faresymboler

Sundhedsfare

Fare symbolTypiske egenskaber
Kemikalier, som kan give hud- og øjenirritation, allergisk hudreaktion, luftvejsirritation, sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage forgiftning efter én gangs brug. Er skadelig for helbredet og miljøet og kan ødelægge ozonlaget i den øvre atmosfære.

Forholdsregler
Undgå kontakt med huden. Brug kun den anbefalede mængde. Hold beholderen tæt lukket.

Meget brandfarlig

Brandfare symbolTypiske egenskaber
Kan antændes ved kontakt med flammer eller gnister ved stød, friktion, varme, luft- eller vandkontakt. Kan selvantændes ved ikke korrekt opbevaring uden udefra kommende påvirkning.

Forholdsregler
Undgå alle former for antændelse. Brandslukkende udstyr skal holdes klar til brug. Hold beholderen tæt lukket og opbevar den på et køligt og velventileret sted.

Brandnærende
Oxiderende symbol

Typiske egenskaber
Kan forårsage eller være medvirkende til brand (brandnærende). Kan forårsage brand eller eksplosion. (stærkt brandnærende). Udsender ilt og ild kan derfor kun slukkes med specielle slukningsmidler. Det er umuligt at kvæle flammen.

Forholdsregler 
Opbevares fjernt fra varme / gnister / åbne flammer / varme overflader. Rygning er forbudt. Opbevares fjernt fra brandbare materialer. Brandslukkende udstyr skal holdes klar til brug. Hold beholderen tæt lukket.

Eksplosiv

Eksplosivt symbolTypiske egenskaber
Kan eksplodere ved kontakt med flammer eller gnister gennem stød, friktion eller varme. Kan eksplodere på grund af forkert opbevaring uden ekstern indflydelse.

Forholdsregler
Bør kun anvendes af professionelle og uddannet personale. Vær opmærksom på omgivende temperatur ved opbevaring og anvendelse. Hold beholderen forsvarligt lukket.

Gasser under tryk

Gasser under tryk symbolTypiske egenskaber
Indeholder komprimerede, flydende eller opløste gasser. Lugtfrie eller usynlige gasser kan undslippe ubemærket. Beholdere med komprimerede gasser kan eksplodere ved varme eller deformation.

Forholdsregler
Gasser under tryk skal opbevares på et godt ventileret sted (ikke kælderen) og må ikke stå i sollys. Hold flaskerne tæt lukket.

Kemikalier som er farlige for miljøet

Miljøskadeligt symbolTypiske egenskaber
Giftige eller meget giftige for organismer der lever i vand (fisk, vandinsekter, vandplanter) og kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Forholdsregler
Vær opmærksom på faren og sikkerhedsanvisningerne på etiketten. Følg instruktionerne og doseringsanbefalingerne. Undgå udslip til miljøet og opsaml spild. Bortskaffelse af indhold og emballage skal ske i henhold til national lovgivning.

Ætsende

Ætsende symbolTypiske egenskaber
Kemikalier som virker ætsende på huden. Kan give alvorlige øjenskader. Kan ætse visse materialer (f.eks. tekstiler). Kan skade dyr, planter og alle former for organisk materiale.

Forholdsregler
Brug beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse. Hold beholderen tæt lukket.

Kronisk sundhedsfare

Sundhedsskadeligt symbolTypiske egenskaber
Kan give skader på organer. Kan føre til kroniske helbredsskader. Kan fremkalde kræft. Kan skade genetik, fertilitet eller det ufødte barn. Kan være livsfarligt hvis det indtages eller indåndes.

Forholdsregler
Må IKKE indtages. Hvis det indtages: Søg omgående skadestue eller læge. Fremkald IKKE opkastning. Undgå unødig kontakt. Der kan ske varig skade. Hold beholderen tæt lukket.

Akut giftig
Giftigt symbol

Typiske egenskaber
Livstruende ved indtagelse og indånding. Selv små mængder kan forårsage alvorlig forgiftning og død.

Forholdsregler
Skal benyttes med stor forsigtighed. Kræver brug af beskyttelseshandsker / særligt arbejdstøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. Hold beholderen tæt lukket.

 

Kontrolmærker

UL Listed Product
Underwriters kvalitetscertificeret

Globalt anerkendt kvalitetscertificering af:
Underwriters Laboratories Inc.

Forklaring 
Prøver af dette produkt er blevet testet af UL og bekræftet, at de overholder sikkerhedskrav ifølge UL.

UL Recognized Component
Underwriters kvalitetscertificeret

Globalt anerkendt kvalitetscertificering af:
Underwriters Laboratories Inc.

Forklaring
Den anerkendte UL komponent kan anvendes i et produkt eller system der bærer UL noteringsmærke.

Godkendelsesmærker VDE
VDE certificeret

Globalt anerkendt kvalitetscertificering af:
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik

Forklaring
VDE repræsenterer tyske interesser inden for Europæiske Komité for Elektronisk Standardisering (CENELEC) og Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC).

Certificat mærke DNV GL
DNV GL kvalitetscertificeret

Globalt anerkendt kvalitetscertificering af:
DNV GL, SE, Hamburg, Tyskland

Forklaring
DNV-GL Type Approval er en proces, der bekræfter overholdelse af reglerne for standard og / eller rutinemæssigt fremstillede, identiske komponenter. Produkter og komponenter, der er opført i DNV-GL Type Approval Register, foretrækkes inden for maritime, olie+gas og energiindustrien.

Mærkninger

CE symbol

Ansvarlig 
Den Europæiske Union

Forklaring 
CE-mærkningen tjener som bevis på, at et produkt opfylder de grundlæggende sundheds-og sikkerhedskrav i henhold til EU-lovgivningen, og at de
nødvendige procedurer for overensstemmelsesvurdering er blevet udført. Nuværende CE-mærkning vises kun i kataloget hvis forskellen mellem produkter giver mening. Det obligatoriske CE-mærke er placeret på produktemballage eller på selve produktet.

Eksplosionsbeskyttelse symbol

Forklaring
Eksplosionsbeskyttelse er den tekniske sektor der håndterer beskyttelse mod udvikling af eksplosioner og deres virkninger.

Jernbane symbol

Forklaring
Egnet til jernbaneanvendelse vedrørende brandbeskyttelser i jernbanevogne og offentlige indretninger. Produktkrav i henhold til EN 45545 brandprøvning af materialer og komponenter.

Godkendelser

Deutsches Institut für Bautechnik godkendt

Ansvarlig
Deutsches Institut für Bautechnik DIBT, Berlin

Brandspecifikke symboler

Godkendt til brug i faste brandslukningsanlæg

Godkendt til brug i faste brandslukningsanlæg

Nylon symbol

Nylon kvalitet PA 6, certificeret materiale

Brandtest symbol

Brandtest

Hammer

Monteres med hammer (manuel), fastgøres med slagværktøj (maskinelt)