Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Szwecja

SV EN

Netherlands

NL EN

Norwegia

EN

Global

EN

Zacznij pisać, aby uzyskać sugestie

Sugestie wyszukiwania

Sugestie są ładowane


Sugestie dotyczące produktów

Sugestie są ładowane


Uwagi dotyczące użytkowania

Ważne! Właściwe stosowanie produktów wymienionych w tym katalogu wymaga profesjonalnego know-how. W szczególności wiedzy (lub doświadczenie w stosowaniu) na temat norm (np. DIN / ISO) cytowanych w niniejszym katalogu.

Ryzyko resztkowe

Pomimo wszystkich środków ostrożności, zawsze pozostanie jakieś ryzyko. Niektóre z tych potencjalnych, nieoczywistych zagrożeń opisano poniżej (lista nie jest wyczerpująca).

Elementy złączne ≥ 10.9 i utwardzane dyfuzyjnie z powłokami galwanicznymi: niebezpieczeństwo kruchości wodorowej!
Zmniejszenie ryzyka kruchości wodorowej (ISO 4042)
W przypadku galwanicznie wykończonych elementów złącznych wykonanych ze stali o twardości ≥ 360 HV, które są poddawane naprężeniom rozciągającym, istnieje ryzyko awarii spowodowane kruchością wodorową. Obróbka cieplna (wygrzewanie) części, np. dodatek kwasu albo wytrawienie metalu powłoki, zmniejsza ryzyko uszkodzenia. Jednakże nie można zagwarantować, że ryzyko wystąpienia kruchości wodorowej zostanie całkowicie usunięte. Jeśli ryzyko kruchości wodorowej musi być zmniejszone, należy rozważyc inne procedury powlekania. Alternatywne metody ochrony materiału przed korozją powininny być wybierane dla części, które są istotne dla bezpieczeństwa, alternatywne, takie jak nieorganiczne powłoki cynkowe, mechaniczne cynkowanie lub należy zmienić materiał na stal nierdzewną lub
kwasoodporną.

Elementy sprężyste ≥ 360 HV z galwaniczną powłokę cynkową: ryzyko wystąpienia kruchości wodorowej!
W zakresie w jakim pozwala na to technologia produkcji, elementy sprężyste mogą być dostarczone z nieorganicznymi powłokami lub mechanicznym ocynkiem. Jeśli prawdopodobieństwo występienia kruchości wodorowej, powinno być obniżone, takie procesy powlekania powinna być brane pod uwagę.

Elementy złączne wykonane z martenzytycznej stali chromowej: może pojawić korozja naprężeniowa!
Właściwe wykorzystanie stali martenzytycznych chromowych
(np., 1,4110, 1,4116, 1,4122 modyfikowane stale martenzytyczne...) Stale martenzytyczne chromowe różnią się od austenitycznych stali chromowych wyższą twardością i wytrzymałością. Typowe obszary zastosowania to podkładki i śruby samogwintujące. Awaria funkcjonalna może być spowodowana przez korozję naprężeniową i pękanie w wyniku absorpcji wodoru. Zastosowanie stali austenitycznych jest zalecane jeśli materiały z nich wykonane będą stosowane w bardzo agresywnych warunkach otoczenia, np. morski klimat, wysoka wilgotność, stosowanie detergentów, wysokie temperatury otoczenia i gazy korozyjne. Ponadto stale martenzytyczne są mniej odporne na korozję niż austenityczne stale Cr-Ni.

Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie produktów chemicznych i zasilanych baterią wymaga znajomości obowiązujących przepisów.
Substancje niebezpieczne wymagają szczególnych środków zapewniających ochronę ludzi i środowiska. Przy obróbce wyrobów chemiczno-technicznych należy unikać kontaktu z oczami, skórą lub błonami śluzowymi. Zaleca się noszenie okularów ochronnych i rękawic ochronnych. Należy także zapewnić płyn do przemywania oczu. Opary powstałe podczas przetwarzania nie powinny być wdychane długo i w dużym stężeniu. Należy zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy. Należy ściśle przestrzegać podanych proporcji mieszania. Odpowiednie oznakowanie produktu oraz odpowiednia dokumentacja ułatwiają prawidłowe W przypadku produktów toksycznych: Należy koniecznie zachować środki ostrożności i zanotować ostrzeżenia na opakowaniach. Zużyte lub uszkodzone baterie należy przekazać do oficjalnego punktu zbiórki.

Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.

Należy przestrzegać kart charakterystyki dostarczonych przez producenta produktu i ściśle przestrzegać opisanych w nich środków ostrożności!

 

Instrukcje dotyczące transportu w UE/CH:

Zalecane akumulatory litowo-jonowe podlegają wymogom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane przez użytkownika drogą lądową bez żadnych dodatkowych wymagań.

W przypadku transportu przez osoby trzecie (np. transport lotniczy lub spedytorów) należy przestrzegać specjalnych wymogów dotyczących pakowania i etykietowania. Podczas przygotowywania opakowania należy skonsultować się z ekspertem ds. towarów niebezpiecznych.

Akumulatory należy wysyłać tylko wtedy, gdy ich obudowa nie jest uszkodzona. Otwarte styki należy zakleić taśmą, a akumulator należy zapakować w taki sposób, aby nie przemieszczał się w opakowaniu. Należy przestrzegać wymogów dotyczących etykietowania i pakowania. Podczas przygotowywania opakowania należy skonsultować się z ekspertem ds. towarów niebezpiecznych.

Akumulatory należy wysyłać tylko wtedy, gdy ich obudowa nie jest uszkodzona. Otwarte styki należy zakleić taśmą i zapakować akumulator tak, aby nie przemieszczał się w opakowaniu. Należy również przestrzegać wszelkich dodatkowych przepisów krajowych.

 

Ogram zagrożenia

Uwaga niebezpieczeństwo

Typowe właściwości
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może spowodować zatrucie po pojedynczym spożyciu. Szkodliwy dla środowiska poprzez niszczenie ozonu w górnych warstwach atmosfery.

Stopień zagrożenia
Unikać kontaktu ze skórą. Używać tylko wymaganej ilości. Dokładnie uszczelnić po użyciu.

 

Produkt łatwopalny

Typowe właściwości
Może się zapalić przez kontakt z ogniem, od iskier spowodowanych uderzeniem, tarciem, ciepłem lub konkatem z powietrze lub wodą. Może zapalić się na skutek nieprawidłowego przechowywania. bez jakichkolwiek wpływów zewnętrznych.

Stopień zagrożenia
Unikać źródeł ognia. Przygotować odpowiednie środki gaśnicze. Obserwować temperaturę przechowywania. Po użyciu dokładnie uszczelnić.

Utleniający

Typowe właściwości
Może spowodować lub intensyfikować pożar (utleniacz). Może spowodować pożar lub wybuch (silny utleniacz). Uwalnia tlen i ogień może być ugaszony tylko specjalnymi środkami gaśniczymi. Stłumienie płomienia jest niemożliwe.

Stopień zagrożenia
Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia / gorących powierzchni. Zakaz palenia. Przechowywać z dala od materiałów palnych. Przygotować odpowiednie środki gaśnicze. Po użyciu dokładnie uszczelnić.

 

Wybuchowy

Typowe właściwości
Może eksplodować od kontaktu z ogniem i iskrami od uderzenia, tarcia, lub ciepła. Może eksplodować na skutek nieprawidłowego przechowywania bez żadnych czynników zewnętrznych.

Stopień zagrożenia
Powinny być stosowane tylko przez profesjonalistów lub przeszkolony personel. Podczas przechowywania i stosowania kontrolować emperaturę otoczenia. Po użyciu dokładnie uszczelnić.

Gaz pod ciśnieniem

Typowe właściwości
Zawiera sprężone, skroplone lub rozpuszczone gazy. Bezwonne lub niewidzialne gazy mogą zostać uwonione do atmosfery w sposób niezauważalny. Pojemniki pod ciśnieniem mogą eksplodować w wyniku działania ciepła lub deformacji.

Stopień zagrożenia
Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w miejscu dobrze wentylowanym (nie przechowywać w piwnicy!) Po użyciu dokładnie uszczelnić.

 

Niebezpieczne dla środowiska

Typowe właściwości
Toksyczne lub bardzo toksyczne dla organizmów wodnych (ryby, owady wodne, roślin wodnych) wywołujące ostre lub długotrwałe skutki.

Stopień zagrożenia
Należy zwrócić uwagę na opis zagrożeńa i opis bezpieczeństwa na etykiecie. Używac zgodnie z instrukcjami zastosowania. Unikać uwalniania do środowiska i rozlania. Zwrócić częściowo opróżnione pojemniki do punktu sprzedaży lub unieszkodliwić jako środek niebezpieczny.

Żrący

Typowe właściwości
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodowac rozpad pewnych materiałów (np. tekstylia). Jest szkodliwe dla roślin i zwierząt oraz wszystkich rodzajów materiałów organicznych.

Stopień zagrożenia
Zawsze nosić rękawice i okulary ochronne. Dokładnie uszczelnić po użyciu.

Szkodliwe dla zdrowia

Typowe właściwości
Może powodować uszkodzenie narządów. Może prowadzić do natychmiastowej i długotrwałej utraty zdrowia. Może powodować raka. Może spowodować uszkodzenie genetyczne, bezpłodność i mieć negatywny wpływ na dziecko w łonie matki. Może być śmiertelne w przypadku połknięcia i wchłonięcia przez drogi oddechowe.

Stopień zagrożenia 
Nie połykać. W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. Uniknać niepotrzebnego kontaktu. Rozważyć długotrwałe uszkodzenia. Po użyciu dokładnie uszczelnić.

 

Bardzo toksycznczne

Typowe właściwości
Połknięcie grozi śmiercią. Kontakt ze skórą grozi śmiercią. Wdychanie grozi śmiercią. Nawet niewielkie ilości mogą powodować poważne zatrucia i/lub śmierć.

Stopień zagrożenia
Używać z dużą ostrożnością. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochrona oczu i twarzy. Wykluczyć ryzyko dla osób trzecich. Po użyciu dokładnie uszczelnić.

 

 

Rozpoznawalny znak testowy

Lista produktów UL

Globalnie rozpoznawane certyfikaty jakości wg:
Underwriters Laboratories Inc.

Wyjaśnienie

Próbki tych produktów zostały przetestowane przez UL, które potwierdziło ich zgodność z wymogami bezpieczeństwa zgodnymi z UL.

Zatwierdzony komponent UL

Globalnie rozpoznawane certyfikaty jakości wg:
Underwriters Laboratories Inc.

Wyjaśnienie
Zatwierdzony komponent UL, który może być używany jako produkt lub system, noszący oznaczenie UL.

Znak homologacji VDE

Globalnie rozpoznawane certyfikaty jakości wg:
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (Stowarzyszenie Elektrotechniki, Elektroniki i Technik Informacyjnych.)

Wyjaśnienie 
VDE reprezentuje interesy niemieckie w obrębie Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC).

Znak certyfikacyjny DNV GL

Globalnie rozpoznawane certyfikaty jakości wg:
DNV GL, SE, Hamburg, Niemcy

Wyjaśnienie
Zatwierdzenie typu DNV-GL to procedura potwierdzająca zgodność z przepisami dla standardowych projektów i / lub rutynowo wytwarzanych identycznych komponentów. Produkty i komponenty wymienione w rejestrze zatwierdzeń DNV-GL są preferowane w przemyśle morskim, naftowym i gazowym oraz energetycznym.

 

Certyfikaty specyficzne dla rynku

Podmiot odpowiedzialny 
Unia Europejska

Wyjaśnienie 
Oznakowanie CE stanowi dowód, że produkt spełnia podstawowe wymagania odnośnie zdrowia i bezpieczeństwa wynikających z prawa UE, oraz że zostały przeprowadzone niezbędne procedury oceny zgodności. Obecne oznakowanie CE znajduje się w katalogu tylko dla rozróżnienia między produktami. Obowiązkowe oznakowanie CE umieszczane jest na opakowaniu produktu lub w szczególności na samym produkcie.

 

Wyjaśnienie 
Oznaczenie technicznych stref ochrony przeciwwybuchowej, które opisują zabezpieczenia przed rozwojem i skutkami wybuchów.

Rozpoznawalne laboratoria badawcze

Podmiot odpowiedzialny
Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej DIBT, Berlin

Symbole ogólne

Infobrochure

Instrukcja obsługi

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi zawierającą informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi oraz dane techniczne. Nieprzestrzeganie informacji i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Może to skutkować poważnymi obrażeniami i szkodami dla środowiska. Powiązane instrukcje obsługi z deklaracją zgodności CE są częścią dostawy produktu.

Recycling batteryRecykling baterii: Zużyte baterie należy przekazać do punktu zbiórki. Recykling baterii podlega odpowiednim krajowym wymogom prawnym. Baterie litowe i litowo-jonowe są towarami niebezpiecznymi!

Wyjaśnienie
Nadaje się do zastosowań kolejowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w pojazdach szynowych i obiektach użyteczności publicznej. Produkty spełniają wymagania normy EN 45545 dotyczące odporności ogniowej materiałów i komponentów.

Uznana do stosowania w lokalnej bazie wody systemu gaśniczego

Nylon PA 6, wkładka certyfikowana

Certyfikat ognioodporności

Montaż za pomocą młotka (ręczny), ruch przez uderzanie (automatyczny)

Etykieta wysyłkowa: Baterie litowe UN 3480UN3480
Etykieta wysyłkowa: Baterie litowe UN 3481 spakowane z wyposażenieUN3481