Välj land eller region


SouthAfrica

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

USA

EN

Australia

EN

India

EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Denmark

DA EN

Germany

DE EN

Spanien

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Austria

DE EN

Poland

PL EN

Sverige

SV EN

Netherlands

NL EN

Norway

EN

Global

EN

Användarinformation

Viktigt! Korrekt tillämpning av produkterna i katalogen kräver professionell kunskap. Speciellt krävs kunskap, eller erfarenhet av tillämpningen, av de standarder (exempelvis DIN / ISO) som nämns i denna katalog.

Kvarvarande risker

Trots alla försiktighetsåtgärder, kvarstår en del risker.

Fästelement ≥ 10.9 samt insatshärdade med galvaniserad ytbehandling. Risk för vätesprödhet!
Riskreducering av vätesprödhet (ISO 4042)

I fall med elektro-galvaniserade fästelement producerade i stål med en hårdhet ≥ 360 HV, som verkar under dragspänning, finns en risk för fel på grund av vätesprödhet.
En värmebehandling (Bakning) av elementen, t.ex. vid den efterföljande syrabehandlingen eller efter den metalliska ytbehandlingen, reduceras risken för brott. Dock finns inga garantier att risken för vätesprödhet elimineras helt och hållet.
Om risken för vätesprödhet ska kunna uteslutas helt, bör alternativ ytbehandlingsmetod övervägas. Alternativa ytbehandlingsmetoder mot korrosion bör därför väljas för element som monteras med säkerhet, alternativ såsom organisk zinkbehandling, mekanisk zinkbehandling eller ett byte till rostfritt- och syrabeständigt stål.

Fjädrande fästelement ≥ 360 HV galvaniserad ytbehandling: Risk för vätesprödhet!
I den mån att tillverkningstekniken tillåter, kan fjädrande fästelement med en organisk eller mekanisk zinkbehandling tillhandahållas. Om vätesprödhet ska reduceras, bör dessa ytbehandlingstyper övervägas.

Fästelement tillverkade i martensitisk kromstål: Spänningskorrosion kan inträffa!
Korrekt användning av martensitisk kromstål
(t.ex. 1.4110, 1.4116, 1.4122 modifierade martensitiska material...) Martensitiskt Cr-stål skiljer sig från austenitiska Cr-stål i hårdhet och styrkekrav. Typiska användningsområde är brickor och självskärande skruv. Funktionsfel kan orsakas av spänningskorrosion eller sprödbrott från absorption av väte. Austenitiskt stål rekommenderas om dessa meterial används i aggressiva omgivningar, t.ex. maritima miljöer, vid hög luftfuktighet, vid användning av rengöringsmedel, i höga temperaturer eller tillsammans med korrosiva gaser. I övrigt är martensitiskt stål mindre korrosionsbeständiga än austensitiskt Cr-Ni stål.

Korrekt hantering, transport och användning av kemiska produkter kräver kunskap om den gällande lagstiftningen.
Farliga ämnen kräver särskilda åtgärder för att säkerställa skydd för människor och miljön. Kontakt med ögon, hud eller slemhinnor måste undvikas vid bearbetning av kemisk-tekniska produkter. Skyddsglasögon och skyddshandskar rekommenderas. Ögonduschar bör finnas tillgängliga. Under bearbetningsprocessen bildas ångor som inte bör inhaleras under lång tid eller i hög koncentration. Säkerställ att ventilationen på arbetsplatsen är tillräcklig. Det angivna blandningsförhållandet behöver följas strikt. Korrekt märkning av produkten och lämplig dokumentation krävs för korrekt användning.

För giftiga produkter: Det är ytterst viktigt att vidta försiktighetsåtgärder och observera varningsinformationen på förpackningen.

Följ de säkerhetsdatablad som tillhandahålls av kemitillverkaren och följ strikt försiktighetsåtgärderna.

Varningssymboler

Varning för fara

Typiska egenskaper
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka dåsighet eller yrsel. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Kan orsaka förgiftning efter enstaka exponering. Skadar hälsan och miljön genom att förstöra ozonskiktet.

Försiktighetsåtgärder
Undvik kontakt med huden. Använd endast nödvändig mängd. Förslut noggrant efter användning.

Brandfarligt

Typiska egenskaper
Kan antändas vid kontakt med lågor eller gnistor vid chock, friktion, värme, luft- eller vattenkontakt. Kan självantändas vid felaktig lagring utan yttre påverkan.

Försiktighetsårgärder
Förvaras åtskilt från antändningskällor. Se till att lämplig släckutrustning finns tillgänglig. Observera lagringstemperaturer. Förslut noggrant efter användning.

Oxiderande

Typiska egenskaper
Kan orsaka eller intensifiera brand (oxidationsmedel). Kan orsaka brand eller explosion (kraftigt oxidationsmedel). Avger syre och branden kan därför endast släckas med speciellt släckmedel. Att kväva lågan är omöjligt. 

Försiktighetsårgärder
Förvara åtskilt från värme / gnistor / öppen eld / heta ytor. Rökning förbjuden. Förvaras åtskild från brännbart material. Se till att lämplig släckutrustning finns tillgänglig. Förslut noggrant efter användning.

Explosivt

Typiska egenskaper
Kan explodera vid kontakt med eldsflammor eller gnistor vid chock, friktion eller värme. Kan explodera vid felaktig lagring utan yttre påverkan.

Försiktighetsåtgärder
Avsett att endast användas av professionell eller utbildad personal. Observera omgivningens lufttemperatur under lagring och applicering. Förslut noggrant efter användning. 

Gas under tryck

Typiska egenskaper
Innehåller komprimerad, flytande eller upplöst gas. Doftfri eller osynlig gas kan läcka ut obemärkt. Behållare med komprimerad gas kan brista pga. värme eller deformering.

Försiktighetsårgärder
Skyddas från solljus. Förvaras i en väl ventilerad plats (inte i källarområde!). Förslut noggrant efter användning.

Farliga kemikalier för miljön

Typiska egenskaper
Mycket giftigt för vattenlevande organismer (fisk, vattenlevande insekter, vattenväxter) med akuta eller långvariga effekter. 

Försiktighetsårgärder
Observera risk- och säkerhetsanmärkningarna på etiketten. Följ instruktionerna och doseringsregimerna. Undvik utsläpp i omgivningen och samla upp spill. Överbliven produkt och delvis tömda patroner returneras tillbaka till försäljningsstället eller sorteras som farligt avfall.

Frätande

Typiska egenskaper
Orsakar allvarliga frätskador på huden och skadar ögonen allvarligt. Kan lösa upp material (t.ex. textilier). Skadligt för djur, växter och organiskt material av diverse slag. 

Försiktighetsårgärder
Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon. Förslut noggrant efter användning.

Skadligt för hälsan

Typiska egenskaper
Kan orsaka organskador. Kan leda till omedelbar och långvarig massiv hälsoförsämring. Canserframkallande. Skadligt för gener, fertilitet eller det ofödda barnet. Kan vara dödligt vid förtäring eller inandning.

Försiktighetsårgärder
Får INTE sväljas. Vid förtäring: kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare. Framkalla INTE kräkning. Undvik onödig kontakt. Tänk på långvariga skador. Förslut noggrant efter användning.

Mycket giftigt

Typiska egenskaper
Dödlig vid förtäring, hudkontakt eller inandning. Även små mängder kan orsaka allvarlig förgiftning och dödsfall.

Försiktighetsåtgärder
Använd med yttersta försiktighet. Använd alltid skyddshandskar / skyddsutstyrsel / skyddsglasögon / ansiktsskydd. Uteslut risk för tredje part. Förslut noggrant efter användning.

 

Kontrollmärken

UL Listed Product

Globalt erkänd kvalitetscertifiering av:
Underwriters Laboratories Inc.

Förklaring
Varuprover av denna produkt har testats av UL och bekräftat att de uppfyller säkerhetskraven enligt UL.

UL Recognized Component

Globally recognized quality certification by:
Underwriters Laboratories Inc.

Förklaring
Den erkände UL komponenten kan användas i en produkt eller ett system som bär UL-markeringen.

Godkännandemärke VDE

Globalt erkänd kvalitetscertifiering av:
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (Association for Electrical, Electronic & Information Technologies)

Förklaring
VDE representerar tyska intressen inom Europeiska kommittén för Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) och Internationella Elektrotekniska kommissionen (IEC).

Certifieringsmärke DNV GL

Globalt erkänd kvalitetscertifiering av:
DNV GL, SE, Hamburg,Tyskland

Förklaring
DNV-GL typgodkännande är ett förfarande som bekräftar överrensstämmelse med regler för standardkonstruktioner och/eller rutinmässigt tillverkade identiska komponenter. Produkter och komponenter som listas i DNV-GL godkännanderegistret föredras i sjöfarts-, olje-, gas- och energibranschen. 

Märkningar

Ansvar:
Europeiska Unionen

Förklaring
CE-märkningen agerar bevis på att en produkt uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven enlig EU-lagstiftningen, och att nödvändiga förfaranden för bedömning av överrensstämmelse har utförts. Nuvarande CE-märkningar visas endast i katalogen om skillnaden mellan produkter är meningsfull. Den obligatoriska CE-märkningen placeras på specifika produktförpackningar eller på själva produkten. 

Förklaring
Explosionsskyddet är den tekniska sektorn som hanterar skyddet mot utvecklingen av explosioner och deras effekt.

Tillstånd

Ansvar:
Tyska Institutet för Byggteknik DIBT, Berlin

Brandspecifika symboler

Förklaring
Lämplig för järnvägstillämpningar rörande brandskydd i järnvägsfordon och offentliga anläggningar. Produktkrav enligt EN 45545 brandprövning av material och komponenter.

Godkänt för användning i fasta (lokala/vattenbaserade) brandsläckningssystem. 

Nylon PA 6,certifierat material

Brandmotståndsprovning, certifikat.

Montering med hammare (manuell), förflytta genom slag (automatisk).