Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Austrálie

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norsko

EN

Global

EN

Začněte psát, abyste dostali návrhy

Hledat návrhy

Probíhá načítání návrhů


Návrhy produktů

Probíhá načítání návrhů


Návody k použití

Důležité! Správné používání katalogu vyžaduje odborné znalosti. V souvislosti s uváděnými normami (např. DIN / ISO) je potřebná alespoň jejich částečná znalost.

Zbytková rizika

Přes veškerá opatření nelze vyloučit skrytá rizika. Některá z těchto potenciálních nebezpečí, která nejsou na první pohled patrná, jsou vysvětlena dále (seznam není konečný).

Spojovací součásti ≥ 10.9 a cementačně kalené s elektrolytickými povlaky: riziko vodíkové křehkosti!
Snížení rizika vodíkové křehkosti (ISO 4042)
V případě galvanicky povlakovaných spojovacích součástí, vyrobených z ocele s tvrdostí ≥ 360 HV a které jsou vystaveny tahovému napětí, existuje riziko selhání v důsledku vodíkové křehkosti. Riziko selhání dílů lze (např. po galvanickém pokovení) snížit tepelným zpracováním (temperováním). Riziko vodíkové křehkosti však nelze zcela vyloučit. Pokud má být riziko vodíkové křehkosti vyloučeno, pak je třeba uvažovat o jiném způsobu povlakování. Pro kritické a bezpečnostní díly musí být zvoleny alternativní způsoby ochrany proti korozi, jako jsou anorganické zinkové povlaky, mechanické pozinkování nebo náhrada korozi a kyselinám odolnými ocelemi.

Pružné spojové díly ≥ 360 HV s elektrolytickými povlaky: Riziko vodíkové křehkosti!
Pokud to výrobní technologie dovoluje, měly by být i pružné prvky povlakovány anorganickými povlaky nebo pozinkovány mechanicky. Takové povlaky by měly být zvažovány všude tam, kde je třeba snížit riziko vodíkové křehkosti.

Spojovací součásti z martenzitických chrómových ocelí: nebezpečí koroze od napětí!
Správné použití martenzitických chrómových ocelí
(martinzitické nerezové ocele, např. 1.4110, 1.4116, 1.4122, ...) Martenzitické Cr ocele se liší od austenitických Cr ocelí vyššími požadavky na tvrdost a pevnost. Používají se pro výrobu podložek a samořezných šroubů. Selhání funkce může být způsobeno korozí od napětí nebo křehkým lomem kvůli průniku vodíku. Vždy, kdy mají být díly používány ve velmi agresívním okolním prostředí, např. v přímořském klimatu, ve vysoké vlhkosti, spolu s rozpouštědly, za vysokých okolních teplot a spolu s agresivními plyny, mají být přednostně použity austenitické nerezové ocele.

Správná manipulace, přeprava a používání chemických produktů a produktů s baterií vyžaduje znalost platných zákonů.
Nebezpečné výrobky vyžadují zvláštní opatření k zajištění osobní ochrany a ochrany životního prostředí. Při používání chemicko-technických výrobků je třeba zabránit kontaktu s očima, kůží nebo sliznicemi. Proto by měly být používány ochranné brýle a rukavice a měly by být zajištěny oční sprchy. Výpary vznikající při aplikaci by neměly být vdechovány dlouhodobě nebo ve vysokých koncentracích a musí být zajištěno dostatečné větrání pracoviště.Uvedený směšovací poměr je třeba pečlivě dodržovat. Odpovídající označení produktu a příslušná dokumentace usnadňují správné používání. Pro toxické produkty: Je nezbytné dodržovat bezpečnostní opatření a dbát varování na obalech. Použité či poškozené baterie odevzdejte na oficiálním sběrném místě.

Přeprava se zpravidla provádí s výjimkou podle ADR 1.1.3.6 (takzvaný „limit 1 000 bodů“ nebo také omezené množství „LQ“). Manipulace se provádí podle dodacího listu.

Dodržujte bezpečnostní listy dodané výrobcem produktu a důsledně provádějte bezpečnostní opatření v nich popsaná!

 

Pokyny pro přepravu v EU/CH:

Doporučené li-ion baterie podléhají požadavkům právních předpisů pro přepravu nebezpečného zboží. Baterie může uživatel přepravovat po silnici bez dalších požadavků.

Při přepravě třetími stranami (např. leteckou dopravou nebo spedičními firmami) je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Při přípravě obalu je třeba se poradit s odborníkem na nebezpečné zboží.

Dobíjecí baterie přepravujte pouze v případě, že jejich pouzdro není poškozeno. Rozlepte otevřené kontakty a zabalte baterii tak, aby se v obalu nemohla pohybovat. Dodržujte požadavky na označování a balení. Při přípravě obalu je třeba konzultovat odborníka na nebezpečné zboží.

Dobíjecí baterie přepravujte pouze v případě, že je pouzdro nepoškozené. Rozlepte otevřené kontakty a zabalte baterii tak, aby se v obalu nemohla pohybovat. Dodržujte také případné další národní předpisy.

 

Požadavek trhu EU

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její transpozicí do vnitrostátního práva musí být elektrické nářadí, které již není vhodné k použití, a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES vadné nebo použité dobíjecí baterie/akumulátory sbírány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Při nesprávné likvidaci může mít odpad z elektrických a elektronických zařízení škodlivé účinky na životní prostředí a lidské zdraví kvůli možné přítomnosti nebezpečných látek.

Piktogramy rizik

Upozornění na nebezpečí

Typické vlastnosti
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vyvolává alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Po působení může způsobit otravu. Má negativní vliv na veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon v horní atmosféře.

Opatření
Vyhněte se kontaktu s pokožkou. Používejte pouze požadované množství. Po použití pečlivě uzavřete.

Hořlavý

Typické vlastnosti
Může vznítit při kontaktu s ohněm nebo prostřednictvím jisker při nárazu, tření, působení tepla, v kontaktu se vzduchem nebo vodou. V důsledku nesprávného skladování může vznítit bez jakéhokoliv vnějšího vlivu.

Opatření
Vyhněte se zdrojům vznícení. Mějte připravené vhodné hasicí médium. Dodržujte skladovací teplotu. Po použití pečlivě uzavřete.

Oxidační

Typické vlastnosti
Může způsobit nebo zesílit požár (oxidační činidlo). Může způsobit požár nebo výbuch (silné oxidační činidlo). Uvolňuje kyslík a oheň pak může být uhašen pouze pomocí speciálních zhášecích prostředků. Udušení plamene není možné.

Opatření
Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. Připravte vhodná hasicí média. Po použití pečlivě uzavřete.

 

Výbušný

Typické vlastnosti
Může explodovat při kontaktu s ohněm nebo zdrojem jisker prostřednictvím úderu, tření nebo vlivem tepla. Může explodovat v důsledku nesprávného skladování bez jakékoliv externího vlivu.

Opatření
Mělo by být používáno pouze odborníky nebo vyškoleným personálem. Při skladování a použití sledujte teplotu okolního vzduchu. Po použití pečlivě uzavřete.

Plyn pod tlakem

Typické vlastnosti
bez zápachu nebo neviditelné plyny mohou unikat bez povšimnutí. Nádoby se stlačenými plyny mohou vlivem tepla nebo deformace prasknout.

Opatření
Chraňte před slunečním světlem. Skladujte na dobře větraném místě (ne v suterénu!) Po použití pečlivě uzavřete.

Nebezpečné pro životní prostředí

Typické vlastnosti
Toxické nebo velmi toxické pro vodní organismy (ryby, vodní hmyz, vodní rostliny) s akutními nebo dlouhodobými účinky.

Opatření 
Sledujte rizikové a bezpečnostní pokyny uvedené na etiketě. Postupujte podle pokynů a dávkovacích režimů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí a rozptýlený materiál shromážděte. Částečně vyprázdněné nádoby uložte na úložném místě nebo likvidujte jako nebezpečný odpad.

Žíravina

Typické vlastnosti
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může rozpustit určité materiály (např. textil). Je škodlivý pro zvířata, rostliny a organické materiály všeho druhu.

Opatření
Vždy používejte ochranné rukavice a vhodnou ochranu očí. Po použití pečlivě uzavřete.

Zdraví škodlivý

Typické vlastnosti
Může způsobit poškození orgánů. Může vést k okamžitému a dlouhodobě podstatnému poškození zdraví. Může vyvolat rakovinu. Může vést k genetickému poškození plodu nebo nenarozeného dítěte. Požití a vniknutí do dýchacích cest může mít fatální důsledky.

Opatření
Nepolykejte. V případě požití okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Vyhněte se zbytečnému kontaktu. Zvažte dlouhodobé poškození. Po použití pečlivě uzavřete.

 

Akutní toxicita

Typické vlastnosti
Smrtelně nebezpečný při požití. Smrtelně nebezpečný při styku s kůží. Smrtelně nebezpečný při vdechování. Dokonce i malé množství může způsobit vážnou otravu a smrt.

Opatření
Používejte s extrémní opatrností. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / obličejový štít. Vylučte riziko pro třetí osoby. Po použití pečlivě uzavřete.

 

 

Uznávaný zkušební symbol

UL produkty

Celosvětově uznávaný certifikát kvality podle:
Underwriters Laboratories Inc.

Vysvětlení
Vzorky tohoto produktu byly testovány certifikační společností UL a jejich shoda byla s bezpečnostními požadavky dle UL potvrzena.

Uznaná součást UL

Celosvětově uznávaný certifikát kvality podle:
Underwriters Laboratories Inc.

Vysvětlení
Uznaná součást UL smí být použita ve výrobku nebo systému, který je označen značkou UL.

Schvalovací značka VDE

Celosvětově uznávaný certifikát kvality podle:
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (Association for Electrical, Electronic & Information Technologies)

Vysvětlení 
VDE zastupuje německé zájmy v rámci Evropského výboru pro elektrotechnické Standardizace (CENELEC) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC).

Certifikační značka DNV GL

Celosvětově uznávaný certifikát kvality podle:
DNV GL, SE, Hamburg, Německo

Vysvětlení
Typové schválení DNV-GL je postup, který potvrzuje dodržování pravidel pro standardní konstrukce a / nebo rutinně vyráběné identické součásti. V námořním, ropném a plynárenském a energetickém průmyslu jsou upřednostňovány výrobky a komponenty uvedené v registru schválení DNV-GL.

Schválení pro konkrétní trh

Příslušný orgán
Evropská unie

Vysvětlení
Označení CE znamená, že výrobek splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost v souladu s právními předpisy EU a že byly provedeny potřebné postupy posuzování shody. Značky CE jsou v katalogu zobrazeny pouze pro rozlišení mezi produkty. Povinná značka CE je umístěna na obalu konkrétního výrobku nebo na samotném výrobku.

Vysvětlení
Ochrana proti explozi je technický obor, který se zabývá ochranou proti výbuchům a jejich účinkům.

Uznané kontrolní orgány kvality

Příslušný orgán
Německý institut stavební technologie DIBT, Berlin

Všeobecné symboly

Infobrochure

Návod k obsluze

Přečtěte si návod k obsluze s bezpečnostními a provozními pokyny a technickými údaji. Nedodržení bezpečnostních informací a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár. To může mít za následek vážná zranění a poškození životního prostředí. Součástí dodávky výrobku je související návod k obsluze s prohlášením o shodě CE.

Recycling batteryRecyklace baterií: Odevzdejte použité baterie na sběrném místě. Recyklace baterií podléhá příslušným vnitrostátním právním předpisům. Lithiové baterie a lithium-iontové baterie jsou nebezpečné zboží !

Vysvětlení
Vhodné pro železniční aplikace týkající se požární ochrany v kolejových vozidlech a veřejných zařízeních. Požadavky na výrobky podle EN 45545 – Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí.

Uznaný pro použití v hasicích přístrojích na vodní bázi VdS (Schadenverhütung GmbH)

Nylon PA 6, certifikovaný materiál hmoždinky

Atest odolnosti proti ohni

Montáž kladivem (ruční), údery (automatická)

Přepravní štítek: Lithiové baterie UN 3480UN3480
Přepravní štítek: Lithiové baterie UN 3481 zabalené s vybaveníUN3481